شاخص داوجونز

اگر درباره داو جونز به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله "داو جونز چیست" را پیشنهاد می کنیم.