• روند مثبت پارسان

    روند مثبت پارسان

    با شکل گیری واگرایی منفی در شهریور شاهد تضعیف روند مثبت پارسان بودیم.

تیتر سه سرویس