کمبود

  • فاجعه غذایی کلید خورد

    فاجعه غذایی کلید خورد

    کارشناسان معتقدند جنگ و پاندمی دو عاملی هستند که به هر حال موقتی بوده و پایان می‌یابند، اما بحران جدی تغییرات آب و هوایی است که به یک تهدید دائمی برای امنیت غذایی در جهان تبدیل شده و پاسخ به شوک‌های پیش‌بینی نشده را دشوارتر می‌کند.