بررسی عملکرد درآمد و سود دهی زاگرس

گزارش عملکرد و سود دهی شرکت زاگرس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ شرکت زاگرس بررسی شد.

به گزارش صدای بورس، پتروشیمی زاگرس سود هرسهم را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۸۲۵ ریال اعلام کرد.

پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس در بورس فعالیت دارد؛ مقدار فروش شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۵۲۵۳۷۵۶ میلیون ریال است.حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار ۳۶.۵ درصد، در تابستان با افت جدی ۲۲ درصد و در پائیز ۳۵ درصد گزارش شده است.

سایردرآمدهای عملیاتی عمدتا مربوط بهسود حاصل ازتسعیرارز بوده است.باتوجهبهسود ونرختسعیر درششماهه اول سال ۱۴۰۱،دارایی های ارزی بهیورو محاسبه شده و درپایان سال ۱۴۰۱ بانرخ۲۹۰۰۰۰ ریال برای هریورو ودرپایان سال ۱۴۰۲با نرخ ۳۷۰۰۰۰ریالبرای هریورو تسعیرداده شدهاند.

سایرهزینههای عملیاتیناشیازهزینه دیماند بوده که درشش ماهه دومسال جاری با۲۰درصدافزایشنسبتبه ششماهه اولاینسالودرسال۱۴۰۲برابرباسال
۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. درآمد سرمایهگذاری هامربوط بهسود سپرده بانکی وسوداوراقوسهام می باشد.اینبخشدرششماههدومسال۱۴۰۱برابرباششماههاولاینسالودرسال۱۴۰۲ با۳۰درصد افزایش نسبت بهسال۱۴۰۱درنظرگرفته شده است.
ازآنجاییکهشرکت تا آذرماه سال۱۴۰۶از معافیت ماده۱۳۲قانون مالیات های مستقیم برخوردار است،مالیات عملکرد برابرباصفردرنظرگرفته شده است.

بررسی عملکرد درآمد و سود دهی زاگرس

بررسی عملکرد درآمد و سود دهی زاگرس

بررسی عملکرد درآمد و سود دهی زاگرس

منبع: کارگزاری رضوی

کد خبر 466193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =