فرهنگ قراگوزلو

  • امکان تأمین مالی، صفر

    طمع به سپرده های بورسی۲

    امکان تأمین مالی، صفر

    صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌گذاری ابزاری هستند که مدیر با توجه به تقاضای بازار و مشتریان آن را طراحی می‌کند و سرمایه‌گذاران با توجه به بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (ips) و ترجیحات خود نسبت به ریسک و بازده در آن صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند