عرضه جهانی

  • فلزات پایه گروگان جنگ تجاری

    کارشناسان هشدار می‌دهند:

    فلزات پایه گروگان جنگ تجاری

    جنگ تجاری چین و آمریکا، شاخص‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار فلزات پایه به شمار می‌روند. تا زمانی که شفافیت بیشتر و ریسک کمتری (به ویژه در مورد مذاکرات تجاری چین و آمریکا) مشاهده نشود، تغییر چشمگیری در روند بازار ایجاد نخواهد شد. قرار است مذاکرات تجاری چین و آمریکا در ماه اکتبر دنبال شود.