دست اندازی

  • اصلی‌ترین اصلاح در قانون بورس چیست؟

    اصلی‌ترین اصلاح در قانون بورس چیست؟

    ارکان مختلف بخش عمومی به بورس که در سال‌های گذشته از عمق نسبتا مناسبی نیز برخوردار شده است، دقیقا همانند یک قلک نگاه می‌کنند که سهامداران بخش خصوصی مکلفند که ریال به ریال و با نگاه درازمدت در آن سرمایه‌گذاری کنند.