اتاق تعاون ایران

  • انتشار نتایج شامخ اسفند ۹۹

    انتشار نتایج شامخ اسفند ۹۹

    بر اساس آمارهای منتشر شده، عدد شامخ کل در اسفندماه سال گذشته ۶۳.۹۳ بوده است که نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشته و می‌توان گفت؛ سرعت بهبود فعالیتهای بخش ساختمان در اسفند ماه نسبت به ماه قبل کاهش اندکی داشته است.