افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی صادر شد

افزایش سرمایه شرکت های بانک پاسارگاد، داروسازی کوثر، تولید نیروی برق دماوند، فولاد امیرکبیر کاشان، پارس خودرو و اقتصادی و خودکفائی آزادگان به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 شرکت بانک پاسارگاد
شرکت بانک پاسارگاد با نماد وپاسار(پاسارگاد) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                           ۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:            ۳۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:                ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:                 ۳۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:        ۲۱,۰۰۷,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی سهامداران،
                                               ۱۳,۴۷۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه:             توسعه خدمات بانکی


شرکت داروسازی کوثر
شرکت داروسازی کوثر با نماد «دکوثر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی کوثر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.
سرمایه فعلی:                        ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:         ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:             ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:              ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه:          اصلاح ساختار مالی


شرکت تولید نیروی برق دماوند
شرکت تولید نیروی برق دماوند با نماد «دماوند» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولید نیروی برق دماوند  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.
سرمایه فعلی:                         ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:          ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:             ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:              ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه:          اصلاح ساختار مالی
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال به مبلغ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض کند تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.


شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با نماد «فجر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.
سرمایه فعلی:                         ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:          ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:              ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:               ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه:           اصلاح ساختار مالی و حفظ و تقویت سرمایه در گردش


شرکت پارس خودرو
شرکت پارس خودرو با نماد «خپارس» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پارس خودرو  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                         ۲۲,۷۲۰,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:          ۹۰,۸۴۸,۰۰۲,۴۷۷ سهم
ارزش اسمی هر سهم:             ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:              ۹۰,۸۴۸,۰۰۲,۴۷۷,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     ۹۰,۸۴۸,۰۰۲,۴۷۷,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:          اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
با توجه به اینکه بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های استهلاک‌پذیر می‌باشد، در صورت انجام افزایش سرمایه از محل مزبور، هزینه استهلاک طبقات یادشده طی سال‌های مالی آتی افزایش خواهد یافت. بنابراین مابه‌التفاوت هزینه استهلاک طبقات استهلاک پذیر در حالت انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سال‌های آتی افزایش می‌یابد. در این خصوص توجه سهامداران و سرمایه‌گذاران را به تأثیرات افزایش سرمایه بر هزینه استهلاک سال‌های آتی شرکت (افشاء شده در بیانیه ثبت افزایش سرمایه) جلب می نماید.


شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان با  نماد «خودکفا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.
سرمایه فعلی:                       ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:        ۹۵۸,۸۲۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:            ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:             ۹۵۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:   ۹۵۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:       اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی)

خاطرنشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

کد خبر 430702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =