تایید و صدور افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی

افزایش سرمایه شرکت‌های بانک دی، بیمه رازی، نیرو ترانس، واسپاری ملت، داروسازی فارابی، صنایع جوشکاب یزد، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید،‌ سرمایه گذاری دارویی تامین و ارتباطات سیار ایران به تایید سازمان و حسابرس شرکت‌ها رسیده است.

به گزارش صدای بورس، بانک دی با نماد دی(وبدی) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک دی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی به تایید سازمان بورس رسیده است. سرمایه فعلی شرکت نیز معادل ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران  موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند.
خاطرنشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
 همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.


شرکت بیمه رازی
شرکت بیمه رازی با نماد ورازی(رازی) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۸ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت و ترمیم درصد توانگری مالی شرکت و همچنین کسب مجوز قبولی اتکایی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت نیرو ترانس
شرکت نیرو ترانس با نماد «بنیرو» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹ هزار و ۴۱۸ میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختارمالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت واسپاری ملت
شرکت واسپاری ملت با نماد «ولملت» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویه بخشی از بدهی سهامداران، افزایش سقف اخذ تسهیلات دریافتی و بهبود و افزایش حجم تسهیلات اعطایی به منظور بالا بردن میزان سود آوری شرکت به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت داروسازی فارابی
شرکت داروسازی فارابی با نماد «دفارا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور سرمایه گذاری در طرح تولید داروهای خاص به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت صنایع جوشکاب یزد
شرکت صنایع جوشکاب یزد با نماد «بکاب» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انجام طرح توسعه به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد «گوهران» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ سه هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و جهت اصلاح ساختار مالی شرکت به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با نماد «تیپیکو» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ چهار هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده سال های قبل ، تحصیل سهام ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه(ذهمراه) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از فرصت قانونی ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

کد خبر 430405

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =