اعلام جزییات عرضه اوراق مالی اسلامی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از سی و یکمین عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به ۱۰ دی ماه امسال بیش از یک میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

به گزارش صدای بورس، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای نتیجه سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۱۰ دی‌ماه را اعلام کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و شش مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است. از این طریق تاکنون، در مجموع ۱۴۰.۶۷۱ میلیارد تومان شامل ۹۰.۹۷۱ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۴۹.۷۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت

منتهی به تاریخ ۱۰. ۱۰. ۱۳۹۹

شیوه عرضه/انتشار

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)

عرضه اوراق مرابحه عام

اراد۵۵

آذر۱۴۰۲

۱۷%

%۲۱.۵

بازار پول

۱.۵۰۰.۰۰۰

اراد۵۸

دی۱۴۰۱

۱۶%

%۲۰.۵

بازار سرمایه

۱.۰۹۴.۷۲۵

بازار پول

۴۷۱.۸۴۰

اراد ۶۰

دی ۱۴۰۲

۱۷%

%۲۱.۵

بازار سرمایه

۹۷۰.۷۰۲

بازار پول

۴۶۲.۲۸۵

اراد۶۴

بهمن ۱۴۰۱

۱۶%

%۲۰.۵

بازار پول

۵.۶۴۶.۰۰۰

جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام

۱۰.۱۴۵.۵۵۲

 

 

 

 

 

همچنین مطابق تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام کنند. پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه تنها در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

بر اساس این گزارش برای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی‌ و یکمین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی در ۶ و ۱۰ دی ماه امسال برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۱.۱۵ میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

برپایه جدول منتشر شده، شیوه اوراق بدهی دولتی به صورت مرابحه عام است. نماد معاملاتی آراد ۵۵، ۵۸، ۶۰ و ۶۴ بود و سررسید آن به ترتیب آذر ۱۴۰۲، دی ۱۴۰۱، دی ۱۴۰۲، بهمن ۱۴۰۱ و با نرخ‌های رسمی ۱۷ و ۱۶ درصد بود.

براساس این گزارش انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی هفته عرضه اوراق بدهی دولت و شش مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ سوم دی ماه امسال در مجموع معادل ۱۳۱.۷۰۴ میلیارد تومان شامل ۴۱.۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۹۰.۰۰۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌کند. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام کنند.

جدول شماره (۲)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۳. ۱۰. ۱۳۹۹

مبالغ به میلیون ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته

 بازار پول

 بازار سرمایه

 جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا

۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۰

۰

۰

۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

هفته اول

۱۳۹۹/۳/۱۳

درصد۱۵,۵۷

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

هفته دوم

۱۳۹۹/۳/۲۰

درصد۱۵,۵۷

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

هفته سوم

۱۳۹۹/۳/۲۷

درصد۱۵,۵۶

۲,۹۹۹,۹۴۰

۶,۴۹۹,۹۲۵

۹,۴۹۹,۸۶۵

۰

۹,۴۹۹,۸۶۵

هفته چهارم

۱۳۹۹/۴/۳

درصد۱۵,۵۷

۵۹,۵۴۲,۰۵۶

۶,۰۰۳,۰۰۰

۶۵,۵۴۵,۰۵۶

۰

۶۵,۵۴۵,۰۵۶

هفته پنجم

۱۳۹۹/۴/۱۰

درصد۱۶,۹۵

۵۶,۹۰۵,۰۱۶

۶,۰۵۱,۴۹۹

۶۲,۹۵۶,۵۱۵

۰

۶۲,۹۵۶,۵۱۵

هفته ششم

۱۳۹۹/۴/۱۷

درصد۱۷,۷۹

۱۲,۵۲۲,۹۰۰

۳۴,۸۹۴,۰۱۳

۴۷,۴۱۶,۹۱۳

۰

۴۷,۴۱۶,۹۱۳

هفته هفتم

۲۴. ۴. ۹۹

درصد۱۸,۴۶

۶۰,۹۴۲,۷۲۵

۱۸,۱۱۶,۱۹۰

۷۹,۰۵۸,۹۱۵

۰

۷۹,۰۵۸,۹۱۵

هفته هشتم

۱۳۹۹/۴/۳۱

درصد۱۹,۱۹

۴۳,۲۹۸,۴۰۰

۱۸,۳۷۲,۷۹۴

۶۱,۶۷۱,۱۹۴

۰

۶۱,۶۷۱,۱۹۴

هفته نهم

۱۳۹۹/۵/۷

درصد۱۹,۴۲

۹,۶۸۶,۴۲۰

۳۴,۳۶۰,۱۸۷

۴۴,۰۴۶,۶۰۷

۰

۴۴,۰۴۶,۶۰۷

هفته دهم

۱۴. ۵. ۹۹

درصد۲۰,۱۹

۱۴,۸۰۷,۵۲۰

۱۲,۹۹۵,۳۴۰

۲۷,۸۰۲,۸۶۰

۰

۲۷,۸۰۲,۸۶۰

هفته یازدهم

۲۱. ۵. ۹۹

درصد۱۹,۴۳

۱۳,۶۱۳,۰۴۵

۱۶,۷۹۳,۷۴۴

۳۰,۴۰۶,۷۸۹

۰

۳۰,۴۰۶,۷۸۹

هفته دوازدهم

۲۶. ۵. ۹۹
۲۸. ۵. ۹۹

درصد۲۰,۷۹

۵,۴۷۴,۹۳۰

۳۹,۷۳۶,۴۴۹

۴۵,۲۱۱,۳۷۹

۰

۴۵,۲۱۱,۳۷۹

هفته سیزدهم

۴. ۶. ۹۹
۵. ۶. ۱۳۹۹

درصد۲۰,۰۷

۰

۱۸,۲۸۶,۷۶۸

۱۸,۲۸۶,۷۶۸

۰

۱۸,۲۸۶,۷۶۸

هفته چهاردهم

۱۲. ۶. ۱۳۹۹

درصد۱۹,۴۸

۱,۹۳۹,۲۰۰

۱۹,۳۷۸,۳۸۹

۲۱,۳۱۷,۵۸۹

۰

۲۱,۳۱۷,۵۸۹

هفته پانزدهم

۱۶. ۶. ۱۳۹۹
۱۸. ۶. ۱۳۹۹

درصد۲۰,۱۶

۲۵,۶۱۴,۲۸۷

۲۸,۵۶۹,۸۵۶

۵۴,۱۸۴,۱۴۳

۰

۵۴,۱۸۴,۱۴۳

هفته شانزدهم

۲۵. ۶. ۱۳۹۹

درصد۱۹,۸۶

۱۷,۴۴۰,۹۷۲

۱۳,۳۲۵,۴۵۰

۳۰,۷۶۶,۴۲۲

۰

۳۰,۷۶۶,۴۲۲

هفته هفدهم

۰۱. ۷. ۹۹

درصد۲۰,۲۴

۸۹۴,۹۵۷

۶,۱۷۵,۰۳۲

۷,۰۶۹,۹۸۹

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۶۹,۹۸۹

هفته هجدهم

۸. ۷. ۹۹

درصد۲۰,۷۳

۳,۷۵۳,۶۴۰

۲,۹۳۷,۲۴۶

۶,۶۹۰,۸۸۶

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۶۹۰,۸۸۶

هفته نوزدهم

۱۵. ۷. ۹۹

-

۰

۰

۰

۰

۰

هفته بیستم

۲۲. ۷. ۹۹

درصد۲۰,۴۳

۱,۸۹۶,۶۲۰

۱,۳۷۱,۸۹۷

۳,۲۶۸,۵۱۷

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳,۲۶۸,۵۱۷

هفته بیست ویکم

۲۹. ۷. ۹۹

درصد۲۱

۰

۳۹۵,۲۳۳

۳۹۵,۲۳۳

۰

۳۹۵,۲۳۳

هفته بیست و دوم

۶. ۸. ۱۳۹۹

درصد۲۱

۰

۷۰۳.۰۵۰

۷۰۳.۰۵۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۷۰۳.۰۵۰

هفته بیست وسوم

۱۴. ۸. ۹۹

۲۰,۰۴درصد

۱۱,۹۶۶,۸۱۰

۰

۱۱,۹۶۶,۸۱۰

۰

۱۱,۹۶۶,۸۱۰

هفته بیست وچهارم

۲۰. ۸. ۹۹

۲۰.۳۲درصد

۴۷۲.۵۰۰

۲.۹۹۹.۲۳۲

۳.۴۷۱.۷۳۲

۰

۳.۴۷۱.۷۳۲

هفته بیست و پنجم

۲۷. ۸. ۹۹

۰۳. ۹. ۹۹

۲۱.۳۲درصد

۱.۳۷۶.۶۰۰

۲۳.۸۰۲.۳۶۹

۲۵.۱۷۸.۹۶۹

۰

۲۵.۱۷۸.۹۶۹

هفته بیست و ششم

۴. ۹. ۱۳۹۹

۵. ۹. ۱۳۹۹

۲۱.۲۶درصد

۲۰.۹۱۶.۸۶۱

۲۰.۰۰۲.۵۴۶

۴۰.۹۱۹.۴۰۷

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۰.۹۱۹.۴۱۷

هفته بیست و هفتم

۸. ۹. ۱۳۹۹

۱۲. ۹. ۹۹

۲۱.۴۶

۵.۰۹۳.۲۰۰

۱۶.۸۸۹.۵۸۰

۲۱.۹۸۲.۷۸۰

۰

۲۱.۹۸۲.۷۸۰

هفته بیستم و هشتم

۱۵. ۹. ۹۹
۱۹. ۹. ۹۹

۲۰.۹۳درصد

۷.۸۴۶.۶۰۱

۲.۷۷۸.۶۴۵

۱۰.۶۲۵.۲۴۶

۰

۱۰.۶۲۵.۲۴۶

هفته بیستم و نهم

۲۲. ۹. ۹۹

۲۶. ۹. ۱۳۹۹

۲۱.۶۳درصد

۱۱.۷۵۵.۳۷۵

۳۷.۰۶۸.۲۹۱

۴۸.۸۲۳.۶۶۶

۰

۴۸.۸۲۲.۶۶۶

هفته سی ام

۲۹. ۹. ۹۹

۳. ۱۰. ۹۹

۲۱.۱۴

۱۱.۳۵۴.۸۲۱

۹.۴۱۷.۲۹۴

۲۰.۷۷۲.۱۱۵

۰

۲۰.۷۷۲.۱۱۵

جمع کل انتشار/ عرضه اوراق

۱۸.۹۰درصد

۵۰۲,۱۱۵,۳۹۵

۳۹۷,۹۲۴,۰۱۹

۹۰۰,۰۳۹,۴۱۴

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۱۷,۰۳۹,۴۱۴

 

 ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

کد خبر 425385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =