رتبۀ اول سپ در رشد سهم بازار تراکنش همه ابزارها

تازه‌ترین گزارش شاپرک از عملکرد PSP‌ها در تیر ماه امسال منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آخرین گزارش شاپرک در تیرماه ۱۳۹۹ به خوبی نشان می‌دهد که شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، ضمن حفظ روند رو به رشد خود توانسته رتبۀ اول سهم بازار مبلغ تراکنش ابزار پرداخت اینترنت در تیر ماه را کسب کند. همچنین، رتبۀ نخست رشد سهم بازار تراکنش تمام ابزارها و رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش ابزارهای پرداخت اینترنت و موبایل در تیر ماه نیز در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش است. افزون بر این، از منظر متوسط رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش اینترنت و موبایل از ابتدای سال ۱۳۹۹، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در رتبۀ نخست قرار دارد.   

سهم بازار تراکنش همه ابزارها

در تیر ماه ۱۳۹۹، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزارها با ۲۶/۱۹ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین در این ماه، رتبۀ نخست رشد در سهم این بازار (۳۸/۰ درصد) در اختیار این شرکت قرار دارد. نکته جالب توجه این است که در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزارها، سپ به طور متوسط، رشد مثبت ۰۶/۰ درصدی را نیز در این سهم به ثبت رسانده است که از این حیث در رتبۀ دوم قرار دارد.

نمودار ۱: سهم بازار تراکنش همه ابزارها در تیر ۹۹

نمودار ۲: رشد سهم بازار تراکنش همه ابزارها در تیر ۹۹

- سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ موبایل:

این گزارش می‌افزاید؛ در تیر ماه سال جاری، شرکت با کسب ۴۱/۲۸ و ۵۰/۳۰، رتبۀ دوم PSP‌ها را به ترتیب در سهم بازارهای تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل به دست آورده است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که با رشد ۸۵/۱ و ۲۶/۲ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبۀ اول رشد در سهم بازارهای تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل متعلق به سپ بوده است.

نمودار ۳: سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در تیر ۹۹

نمودار ۴: رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در تیر ۹۹

همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹، میانگین رشد ۸۵/۰ در سهم بازار تراکنش موبایل و ۹۳/ ۰در سهم بازار مبلغ تراکنش موبایل برای شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به دست آمده است که از نظر متوسط رشد از ابتدای سال ۱۳۹۹ در هر دو سهم بازار مذکور، سپ در رتبۀ اول قرار دارد.

نمودار ۵: متوسط رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل از ابتدای سال ۱۳۹۹

- سهم از تراکنش اینترنت:

آخرین گزارش رسمی شاپرک نشان می‌دهد که پرداخت الکترونیک سامان کیش با کسب ۲۷/۱۹ درصد از تراکنش‌های اینترنت در تیر ماه، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم از آن خود کرده است.

نمودار ۶: سهم بازار تراکنش اینترنت در تیر ۹۹

آمار این گزارش با تاکید بر رشد چشم‌گیر ۸/۴ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبۀ اول رشد در سهم بازار تراکنش اینترنت را متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش دانسته است. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹، سپ به طور متوسط رشد مثبت ۳/۱ درصدی در این سهم داشته که از حیث متوسط رشد از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز رتبۀ اول را به دست آورده است. لازم به ذکر است که در طول ۱۷ ماه گذشته، رشد متوسط ۲۹/۰ درصدی در این سهم نیز برای پرداخت الکترونیک سامان کیش ثبت شده است.

نمودار ۷: رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در تیر ۹۹

نمودار ۸: متوسط رشد سهم بازار تراکنش اینترنت از ابتدای سال ۱۳۹۹

- سهم از مبلغ تراکنش‌ اینترنت:

در تیر ماه ۱۳۹۹، با رشد استثنائی ۵۹/۷ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبۀ اول رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بوده است. همچنین در این ماه، رتبۀ اول PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با ۹۱/۴۲ درصد، به سپ اختصاص یافته است.

نمودار ۹: سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در تیر ۹۹

نمودار ۱۰: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در تیر ۹۹

از ابتدای سال ۱۳۹۹، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۱۹/۳ درصدی را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت به خود اختصاص داده است که از حیث متوسط رشد از ابتدای سال، شرکت در رتبۀ اول قرار دارد. جمع‌بندی این اطلاعات نشان می‌دهد که در طول ۱۷ ماه گذشته، رشد متوسط ۶۸/۰ درصدی در این سهم نیز برای پرداخت الکترونیک سامان کیش به ثبت رسیده است.

نمودار ۱۱: متوسط رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت از ابتدای سال ۱۳۹۹

- سهم بازار تراکنش کارتخوان:

شاپرک در آخرین گزارش خود آورده است؛ در تیر ماه ۱۳۹۹، سپ با رشد ۰۴/۰ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش کارتخوان با ۸۶/۱۸ درصد، دریافت کرده و از طرفی در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان، سپ به طور متوسط رشد مثبت ۰۷/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده که از حیث متوسط رشد ۱۷ ماهه، شرکت دارای رتبۀ دوم است.

نمودار ۱۲: سهم بازار تراکنش کارتخوان در تیر ۹۹

- سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار:

بنا بر این گزارش، سپ با کسب ۷۳/۱۴ درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را در این سهم در تیر ماه ۱۳۹۹ به دست آورده است.

نمودار ۱۳: سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار در تیر ۹۹

همچنین در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، سپ به طور متوسط، رشد مثبت ۰۵/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است که از حیث متوسط رشد ۱۷ ماهه، پرداخت الکترونیک سامان کیش در رتبۀ سوم قرار دارد.

- شاخص اثر بخشی کارتخوان:

شاخص اثر بخشی شرکت در تیر ماه ۱۳۹۹ با رشد ۰۲/۰ واحدی، برابر با ۳۷۷/۱ بوده که با توجه به تعریف این شاخص (تقسیم سهم تراکنش به سهم کارتخوان) و بیشتر بودن آن از یک، می‌توان گفت که سپ بیش از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کرده و توانسته در این ماه، رتبۀ اول این شاخص در استان تهران را به دست آورد.

- سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان:

در تیر ماه ۱۳۹۹، سپ با کسب ۹۳/۱۳ درصد، رتبۀ سوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. همچنین در طول ۱۷ ماه گذشته، پرداخت الکترونیک سامان کیش به طور متوسط، رشد مثبت ۰۴/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است که از حیث متوسط رشد ۱۷ ماهه، سپ در رتبۀ سوم قرار دارد.

نمودار ۱۴: سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در تیر ۹۹

کد خبر 415547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =