داروسازان شفاف ترین و بانکداران کدرترین های بورس

امتیاز اطلاع‌رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده و به شرکت‌ها امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ داده شده است. معیار به‌موقع بودن براساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم اولیه و شش‌ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمان‌بندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات مورد محاسبه قرار گرفته است. میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.

 

مروارید اسلامی؛ هفته نامه اطلاعات بورس/ اخیرا رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب برای دوره دوازدهماهه منتهی به 31/3/96 و مقایسه آن با دوره دوازدهماهه منتهی به 30/12/95 منتشر شده است.

امتیاز اطلاعرسانی ناشران براساس وضعیت اطلاعرسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و بهموقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده و به شرکتها امتیازی بین صفر تا 100 داده شده است. معیار بهموقع بودن براساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیشبینیهای درآمد هر سهم، صورتهای مالی میاندورهای حسابرسینشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیشبینی درآمد هر سهم اولیه و ششماهه و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه، صورتهای مالی حسابرسینشده و شده پایان دوره مالی و برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیینشده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات مورد محاسبه قرار گرفته است. میزان نوسانات و تغییرات در پیشبینیهای ارسالی و تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.

از آنجا که شرکتهای سرمایهگذاری ملزم به ارائه پیشبینی درآمد هر سهم نیستند، امتیاز مربوط به این شرکتها بهطور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسهای مربوط به این شرکتها تنها نسبت به سایر شرکتهای سرمایهگذاری ارائه شده است.

گروه دارویی؛ پیشتاز شفافیت

براساس این گزارش، شرکتهای پتروشیمی مبین با امتیاز 99.52، پتروشیمی فجر با امتیاز 98.56، ارتباطات سیار ایران با امتیاز 98.50، داروسازی زهراوی با امتیاز 98.39 و داروسازی امین با امتیاز 97.99 به ترتیب بالاترین امتیاز اطلاعرسانی را کسب کردهاند. براساس آمار موجود، شرکت پتروشیمی مبین نسبت به پایان سال گذشته سه پله، شرکت ارتباطات سیار ایران 10 پله و داروسازی امین سه پله صعود کردهاند و داروسازی زهراوی با دو پله سقوط همچنان جزو پنج شرکت برتر از لحاظ امتیاز اطلاعرسانی است. در واقع این شرکتهای برتر از نظر اطلاعرسانی، در دوره گذشته نیز جزو رتبههای برتر این رتبهبندی بودهاند. براساس آمار، گروه مواد و محصولات دارویی جزو صنایع شفاف به حساب میآید که بیشتر شرکتهای آن از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی در رتبههای برتر گزارش رتبهبندی قرار دارند.

نزول رتبه برترینها

گفتنی است چهار شرکت از پنج شرکت برتر رتبهبندی دوره دوازدهماهه منتهی به 30/12/95 در رتبهبندی دوره دوازدهماهه منتهی به 31/3/96 نزول رتبه داشتهاند، بهطوری که شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو) که در دوره گذشته رتبه نخست را از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی کسب کرده بود، در گزارش جدید با 86 پله سقوط، در جایگاه 87 ایستاد. نکته قابل توجه اینکه امتیاز این شرکت از لحاظ بهموقع بودن تغییر چندانی نداشته اما قابلیت اتکای آن 31.38 امتیاز کاهش یافته است. شرکت داروسازی زهراوی دوره گذشته رتبه دوم را کسب کرده بود اما در دوره اخیر به دنبال کاهش امتیاز قابلیت اتکا در پله چهارم ایستاد. شرکت نیرو ترانس که دوره گذشته در رتبه سوم قرار گرفته بود، با کاهش امتیاز قابلیت اتکا در جایگاه 28 ایستاد. شرکت پتروشیمی مبین سال گذشته در جایگاه چهارم قرار داشت که با بهبود هر دو امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا رتبه نخست را از آن خود کرد. شرکت خدمات انفورماتیک دوره گذشته رتبه پنجم را کسب کرده بود اما در دوره اخیر با کاهش امتیاز قابلیت اتکا در جایگاه 22 ایستاد.

بانک؛ ضعیفترین صنعت در اطلاعرسانی

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی بدترین شرکت گزارش اخیر از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی بوده است. پنج شرکتی که در قعر جدول رتبهبندی شرکتها از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی قرار گرفتند، عبارتند از: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با امتیاز اطلاعرسانی 0.29 (رتبه اطلاعرسانی 302)، سیمان کارون با امتیاز اطلاعرسانی 5.55 (رتبه اطلاعرسانی 301)، پلی اکریل ایران با امتیاز اطلاعرسانی 5.59 (رتبه اطلاعرسانی 300)، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با امتیاز اطلاعرسانی 9.95 (رتبه اطلاعرسانی 299) و بانک پاسارگاد با امتیاز اطلاعرسانی 10.19 (رتبه اطلاعرسانی 298).

نکته قابل تامل آنکه شرکتهایی که دوره گذشته پایینترین رتبههای اطلاعرسانی را به خود اختصاص داده بودند، دوره اخیر تفاوت چندانی در جایگاهشان نداشته و درواقع تغییر خاصی در ارائه بهموقع اطلاعات و قابلیت اتکای آن ایجاد نشده است. میتوان عنوان کدرترین شرکتهای بورس تهران را بر آنها نهاد که تلاشی برای بهبود کیفیت افشا و اطلاعرسانی نداشتهاند. براساس آمار، بانکها جزو شرکتهای ضعیف از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی بودهاند و تنها بانکی که توانسته است جایگاه خود را در میان شرکتهای شفافتر حفظ کند، بانک خاورمیانه بوده که دوره جاری با شش پله صعود نسبت به دوره گذشته، در جایگاه 19 قرار
گرفته است.

رتبهبندی اطلاعرسانی شرکتهای سرمایهگذاری

رتبهبندی شرکتهای سرمایهگذاری در دوره اخیر نسبت به دوره گذشته نوسان آنچنانی نداشته است. شایان توجه است که امتیاز قابلیت اتکا برای این شرکتها در نظر گرفته نشده است. شرکتهای سرمایهگذاری توسعه ملی و سرمایهگذاری سپه با کسب نمره 100 در امتیاز اطلاعرسانی بهطور مشترک رتبه نخست را به خود اختصاص دادند. پس از این دو، شرکت سرمایهگذاری نیرو در رتبه دوم، سرمایهگذاری توسعه صنعتی بهشهر ایران و سرمایهگذاری پردیس در رتبه سوم، سرمایهگذاریهای بهمن، اعتبار ایران، بوعلی و ملی ایران در رتبه چهارم، سرمایهگذاریهای نور کوثر ایرانیان و ملت در رتبه پنجم، سرمایهگذاریهای توسعه صنعتی ایران و صنعت بیمه در رتبه ششم، سرمایهگذاری خوارزمی در رتبه هفتم و سرمایهگذاری صنعت و معدن در رتبه هشتم و آخر قرار گرفتند.

 

کد خبر 389632

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =