۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۴
غگلپا مناقصه برگزار کرد

گزارش افشای اطلاعات بااهمیت (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرکت غگلپا منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان از برگزاری مناقصه - گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ خبر داد.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با نماد غگلپا در بورس فعالیت دارد.

برگزاری مناقصه - گروه ب، موضوع مناقصه خرید تجهیزات برودتی جهت ایجاد سردخانه زیر صفر در فضای حدود ۹۵۰ متر مکعب تاریخ شروع/ برگزاری مناقصه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ است.

شـرکت شیرپاسـتوریزه پـگاه گلپایگان درنظـردارد خرید تجهیـزات برودتی جهت ایجـاد سـردخانه زیـر صفـر در فضـای حـدود ۹۵۰ متـر مکعـب مورد نیاز خـود را ازطریقمناقصـه عمومـی و براسـاس بـرگ شـرایط خریـداری نمایـد، لـذا فروشـندگان (حقیقی وحقوقـی) و شـرکت هـای معتبـری کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد مـی تواننـد جهـتشـرکت در مناقصـه عمومـی و کسـب اطلاعات بیشـتر بـه آدرس:گلپایگان،امـور بازرگانیشـرکت، مراجعه و برگ شـرایط شـرکت در مناقصه عمومی را دریافت و پیشـنهادات خودرا در پاکـت هـای لاک و مهـر شـده تـا آخـر وقـت اداری روز یکشـنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویل و رسـید دریافـت کند.

غگلپا مناقصه برگزار کرد

کد خبر 495727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =