فین تک و ساختار بازار در همه گیری کرونا

صنعــت مالــی یکــی از پیشــروترین بخش ها در هر اقتصادی محسوب می شود. این بخش به دلیل اثر گذاری مستقیم بــر بســیاری از جنبه هــای زندگــی افــراد و جامعــه، در معــرض فعــل و انفعــالات ســریع و توســعه پُرشــتاب قــرار دارد. در این مطلب به بررسی فین تک و ساختار بازار در همه گیری کووید ۱۹؛و پیامدهای این مسئله برای اقتصاد کشور پرداخته شد.

به گزارش صدای بورس، صنعــت مالــی یکــی از پیشــروترین بخش ها در هر اقتصادی محسوب می شود. این بخش به دلیل اثر گذاری مستقیم بــر بســیاری از جنبه هــای زندگــی افــراد و جامعــه، در معــرض فعــل و انفعــالات ســریع و توســعه پُرشــتاب قــرار دارد. اهمیــت توســعه بخــش مالــی بــرای اقتصــاد جوامــع بــه حــدی اســت کــه توســعه یافتگی صنعــت مالــی یــک کشــور را هم تــراز بــا توســعه یافتگی اقتصادی-سیاســی آن کشــور قلمــداد میکننــد.

اطــلاع از آخریــن دســتاوردها و مطالعــات ایــن عرصــه میتواند، علاوه بر شناسایی مسیر حرکت این صنعت، ما را با مهمترین دستاورد های فنی-تکنولوژیــک، رگولاتــوری و... آن آشــنا ســازد.بنابرایــن، بولتــن مقــالات علمــی فرابــورس ایــران بــا هــدف آشــنایی بــا آخریــن مقــالات و دســتاوردهای پیشــرو جهانــی، بولتــن مقــالات علمــی فرابــورسعلمــی حــوزه مالــی از نــگاه نهادهــا و ســازمان ایــران تهیــه شــده اســت.

فیـــــن تــــک و ساختــــــــار بــــــازار درهمه گیــری کوویــد-۱۹ : پیامدهــای ایــن مســئله بــرای ثبــات مالــی

گــزارش حاضــر کــه توســط شــورای ثبــات مالــی یــا FSB در مــاه مــارس ســال ۲۰۲۲ منتشــر شــده اســت در صــدد بررســی ایــن مســئله اســت کــه آیــا شــیوع همه گیــری کوویــد-۱۹ روش هــای تعامــل افــراد و شــرکت ها بــا ارائه دهنــدگان خدمــات مالــی نویــن و متصدیــان مالــی ســنتی را تغییــر داده اســت یــا خیــر؟ یافته هــای اصلــی گــزارش تأییــد می کنــد کــه همه گیــری کوویــد-۱۹، رونــد دیجیتالــی شــدن خدمــات مالــی خــرده فروشــی را بــه میــزان قابــل توجهــی تســریع کــرده اســت.
در حــال حاضــر داده هــای کاربــردی و جامــع در خصــوص ســهم بــازار فین تک هــا، بیگ تک ها و مؤسســات مالــی ۲خرده فروشــی، فعــال در زمینــه خدمــات دیجیتالــی خرده فروشی، بسیار اندک است. بــا ایــن حــال، پروکســی هــای موجــود از ســوی فعــالان بــازار نشــان می دهد که بیگ تگ ها به طور خاص، جای پای محکمی صنعت خدمات مالی بازکرده اند.

منبع: فرابورس ایران

کد خبر 457417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =