تایید افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی

افزایش سرمایه شرکت‌های قند هکمتان، مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس، هلدینگ داروپخش، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان، صنایع تجهیزات نفت، تولیدی چدن سازان، پالایش نفت بندرعباس، بیمه تعاون و بانک اقتصاد نوین به تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها رسیده است.

شرکت قند هکمتان
شرکت قند هکمتان با نماد «قهکمت» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس
شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس با نماد «گپارس» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵,۳۰۷,۰۰۷,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۵,۳۰۷,۰۰۷,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور پیشبرد اهداف آتی و ایجاد درآمدهای عملیاتی و افزایش توان سرمایه گذاری شرکت در شرکتهای فرعی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی رازدار ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت هلدینگ داروپخش
شرکت هلدینگ داروپخش با نماد «وپخش» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد:  با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور افـزایش ســـرمایه بـه مــیزان ۲۷۶۰ میـلیـارد ریـال (معادل۳۲۸/۵۷ درصد) شامل مبلغ ۱۷۱۰ میلیارد ریال (معادل۲۰۳/۵۷درصد) از محل سود انباشته و مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد ریال (معادل۱۲۵درصد) آورده نقدی از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل صرف سهام و در صورت عدم امکان از طریق مذکور، به تایید و تشخیص سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بابت جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل منابع جاری شرکت در سال های مالی گذشته و جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین منابع مالی برای حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه آن ها و بهبود نسبت مالکانه و اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.


شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان با نماد ولتجار(تجار) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار سرمایه و توسعه عملیات واسپاری به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت صنایع تجهیزات نفت
شرکت صنایع تجهیزات نفت با نماد «فنفت» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمایه گذاری در شرکت های فرعی،اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبتهای مالی شرکت ها به منظور ورود به تابلوی اصلی فرابورس و حفظ سهم شرکت در شرکتهای سرمایه پذیر تهیه شده است. به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.


شرکت تولیدی چدن سازان
شرکت تولیدی چدن سازان با نماد: چدن در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۹۲۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه جهت بهبود تراز مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

شرکت پالایش نفت بندرعباس
شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه، مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبتهای مالکانه به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

شرکت بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاون با نماد وتعاون(وتعون) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) فزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور تامین مالی ، اصلاح ساختار سرمایه و حفظ نسبت توانگری مالی سطح یک به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران ) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین با نماد «ونوین» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰,۴۲۵,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور بهبود میزان سودآوری سهامداران گرامی و همچنین حفظ و توسعه سهم بانک از بازار و فراهم آوردن زمینه گسترش فعالیت های بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران) رسیده است.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

کد خبر 430316

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =