صدور افزایش سرمایه هفت شرکت بورسی

افزایش سرمایه شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر، سرمایه گذاری خوارزمی، خدمات انفورماتیک، پدیده شیمی قرن، سرمایه گذاری لقمان و سبحان دارو به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                         ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:          ۸۴,۱۱۴,۳۸۸,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:             ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:              ۸۴,۱۱۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۸۳,۶۶۸,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته،
                                            ۴۴۶,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سایر اندوخته‌ها
موضوع افزایش سرمایه:          اجرای طرح توسعه نورد ۲ و جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر


شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر با نماد ثعتما(اعتماد) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                       ۷۰,۷۳۳,۴۸۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:        ۷۰,۷۳۳,۴۸۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:            ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:            ۷۰,۷۳۳,۴۸۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:   ۷۰,۷۳۳,۴۸۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه:         اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده


شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم(خوارزمی) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه شده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                         ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:          ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:              ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:               ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
                                             ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سایر اندوخته‌ها
موضوع افزایش سرمایه:          جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و انجام سرمایه گذاری های جدید
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، سود انباشته (۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، سایر اندوخته ها (۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.


شرکت خدمات انفورماتیک
شرکت خدمات انفورماتیک با نماد «رانفور» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت خدمات انفورماتیک  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                       ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:        ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:            ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:             ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:         اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی)


شرکت پدیده شیمی قرن
شرکت پدیده شیمی قرن با نماد قرن(اکتیو) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پدیده شیمی قرن  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                      1,000,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:       1,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:           1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:            1,000,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:   1,000,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
موضوع افزایش سرمایه:        تکمیل و راه اندازی پروژه های کارخانه پودر شوینده و توسعه انبارهای شرکت


شرکت سرمایه گذاری لقمان
شرکت سرمایه گذاری لقمان با نماد «ولقمان» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری لقمان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                      200,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:       705,100,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:           1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:            705,100,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:   705,100,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه:         توسعه سرمایه گذاریها

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران
شرکت تولیدی لنت ترمز ایران با نماد «خلنت» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولیدی لنت ترمز ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                         88,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:          43,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:             1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:              43,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     43,000,000,000  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایه:          اصلاح ساختار مالی

شرکت سبحان دارو
شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان(سبحان) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سبحان دارو  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:                           1,330,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:            200,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:                1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:                 200,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:       200,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه:            خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، نوسازی و تجهیز خطوط تولیدی و پشتیبانی

خاطرنشان می سازد، شروع پذیره نویسی این افزایش سرمایه‌ها حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

کد خبر 430290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =