۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶
ثبت افزایش سرمایه ۱۲ شرکت بورسی

افزایش سرمایه شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان کیش، سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران، گروه مپنا، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، نفت سپاهان، سرمایه گذاری سبحان، اعتباری ملل، بانک سینا، داروسازی دانا،‌ تولیدی فولاد سپید فراب کویر، بانک قرض الحسنه رسالت و بیمه تجارت نو به ثبت رسید.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد «تاپکیش» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران با نماد «شیران» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸,۰۶۶,۲۲۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۶۴۰,۱۷۶ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۷۳۹۵۶ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت گروه مپنا
شرکت گروه مپنا با نماد «رمپنا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی با نماد «غشاذر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۲۳۲,۴۲۲ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۶۳۲۴۲۲ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا(نفت سپاهان) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۲۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت سرمایه گذاری سبحان
شرکت سرمایه گذاری سبحان با نماد «وسبحان» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت اعتباری ملل
شرکت اعتباری ملل با نماد وملل(عسکریه) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۹۴۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت بانک سینا
شرکت بانک سینا با نماد «وسینا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۵,۳۸۳,۸۵۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۵۳۸۳۸۵۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا با نماد ددانا در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۷A-۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد «کویر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت بانک قرض الحسنه رسالت
شرکت بانک قرض الحسنه رسالت با نماد «وسالت» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۹۴۰,۸۳۸ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۴۴۰۸۳۸ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شرکت بیمه تجارت نو
شرکت بیمه تجارت نو با نماد «بنو» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

کد خبر 430283

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =