صدور افزایش سرمایه هشت شرکت بورسی

افزایش سرمایه هشت شرکت بورسی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسید.

شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران با نماد «شبهرن» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت نفت بهران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه ۹ هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۸۹ میلیون ریالی از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش خواهد بود.


شرکت داروسازی امین
شرکت داروسازی امین با نماد «دامین» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی امین  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه دو هزار و ۵۷۰ میلیارد ریالی از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) و تأمین بخشی از سرمایه در گردش شرکت خواهد بود.


شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران
شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران با نماد «خاهن» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه ۶,۳۶۳,۰۵۴,۹۱۲,۰۰۰  ریالی از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۲,۷۳۹,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد بود.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۹,۱۰۲,۹۸۸,۶۶۲,۰۰۰  ریال به مبلغ ۱۴,۴۱۸,۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (۴,۵۹۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، سود انباشته (۷۲۳,۷۰۵,۰۸۸,۰۰۰ ریال)   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.


شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان با نماد «کرمان» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه ۴۱,۵۰۹,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالی از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۱,۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) شرکت خواهد بود.


شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با نماد «وتوشه» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری پارس توشه  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت خواهد بود.


شرکت صنایع آذرآب
شرکت صنایع آذرآب با نماد «فاذر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع آذرآب  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه ۱۱,۱۴۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالی شرکت از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ یک هزار میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) شرکت خواهد بود.
شایان ذکر است شرکت همچنین می تواند مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه زمین به میزان ۵۵۵ر۷۲۷ر۱۰ میلیون ریال را تصویب و کل مبلغ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقه ساختمان به مبلغ ۸۴۶ر۴۶۹ر۶ میلیون ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد تا پس از رفع موارد مطرح شده در مجوز افزایش سرمایه، با در نظر گرفتن مفاد تبصرة ۱ اصلاحیة مادة ۱۰ آیین‌نامة اجرایی تبصرة ۱ مادة ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به انجام افزایش سرمایه از این محل نماید.


شرکت سرمایه گذاری لقمان
شرکت سرمایه گذاری لقمان با نماد «ولقمان» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری لقمان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه ۷۰۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی شرکت از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور توسعه سرمایه گذاریها خواهد بود.


شرکت پدیده شیمی قرن
شرکت پدیده شیمی قرن با نماد قرن(اکتیو) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پدیده شیمی قرن  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه یک هزار میلیارد ریالی شرکت از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ یک هزار میلیارد ریال است.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تکمیل و راه اندازی پروژه های کارخانه پودر شوینده و توسعه انبارهای شرکت خواهد بود.

خاطرنشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه‌های فوق، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود.عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

کد خبر 429979

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =