۳۷.۵ درصد بیکاران مدرک دانشگاهی دارند

سهم جمعیت بیکار ۱۰ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۷.۵ درصد می باشد. این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر می باشد. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش صدای بورس به نقل از تسنیم،نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر در زمستان 1397، 12.1 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 39.5 درصد بوده است.بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در زمستان 1397، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10ساله و بیشتر کل کشور 39.5 درصد بوده است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل زمستان 96 حدود 0.1 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل زمستان 96 تغییری نداشته و نسبت به فصل قبل پاییز 1397 حدود 0.4 درصد افزایش داشته است.نتایج طرح مزبور در زمستان 97 نشان می دهد که نرخ بیکاری جوانان 15تا24 ساله درصد بوده است. این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر می باشد. بررسی روند تغییرات حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته زمستان 96 1.2 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته پاییز 97 حدود 1.1 درصد افزایش یافته است.

 

 نرخ بیکاری جوانان 15تا29 ساله نیز حاکی از آن است که 25.5درصد از جمعیت فعال در این جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. روند تغییرات نرخ مزبور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته زمستان 96 حدود 0.2 درصد و نسبت به فصل گذشته پاییز 97 حدود 1.0 درصد افزایش داشته است. بررسی سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دد که بخش خدمات با 51.6 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش های صنعت  با 32.4 درصد و کشاورزی با 16.0 درصد در رتبه های بعدی قراردارند. سهم جمعیت بیکار 10ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 37.5 درصد می باشد. این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر می باشد. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.2 درصد افزایش یافته است. از طرفی سهم جمعیت شاغل 10ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان نیز 24.5 درصد می باشد که این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.1 درصد افزایش داشته است.  با توجه به نمودار فوق مشاهده می شود که نرخ بیکاری کل کشور در کلیه فصول مورد بررسی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بالاتر بوده است. همچنین از مقایسه اطلاعات موجود این گونه بر می آید که تفاوت در نرخ یاد شده در مناطق شهری و روستایی در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 96) حدود 1.5 درصد افزایش یافته است به طوری که از 3.1درصد در زمستان 96 به 46 درصد در زمستان 97 رشد داشته است. همچنین این میزان در زمستان 97 نسبت به فصل قبل پاییز 97 1.0 درصد کاهش یافته به طوری که از 5.6 درصد در پاییز 97 به 4.6 درصد در زمستان 97 تنزل داشته است. با توجه به تغییرات نرخ بیکاری در مناطق شهری مشاهده می شود. نرخ مزبور در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه درسال قبل زمستان 96 حدود 0.5 درصد و نسبت به فصل قبل پاییز 97 حدود 0.1 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 96 ) 1.0درصد کاهش و نسبت به فصل قبل (پاییز1397) 1.1 درصد افزایش داشته است.

همان گونه که مشاهده می شود نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در فصول مورد بررسی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بالاتر بوده است. همچنین از مقایسه اطلاعات موجود این گونه بر می آید که تفاوت در نرخ یاد شده در مناطق شهری و روستایی در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل ( زمستان 96) حدود 0.6 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل (پاییز 97 ) حدود 2.0 درصد کاهش را نشان می دهد.با توجه به تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مورد بررسی،مشاهده می شود که نرخ مزبور در بین مردان در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل زمستان 96 تغییری نداشته و نسبت به فصل قبل پاییز 97 حدود 0.4 کاهش داشته است. از سوی دیگر این نرخ در بین زنان در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان96 ) 0.2 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل پاییز 97 حدود 1.5 درصد کاهش داشته است.

 سهم جمعیت بیکار 10 ساله و بیش تر فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان نیز 24.5 درصد می باشد که این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.1 درصد افزایش داشته است.

 با توجه به نمودار فوق مشاهده می شود که نرخ بیکاری کل کشور در کلیه فصول مورد بررسی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بالاتر بوده است. همچنین از مقایسه اطلاعات موجود این گونه بر می آید که تفاوت در نرخ یاد شده در مناطق شهری و روستایی در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 96) حدود 1.5 درصد افزایش یافته است به طوری که از 3.1درصد در زمستان 96 به 46 درصد در زمستان 97 رشد داشته است. همچنین این میزان در زمستان 97 نسبت به فصل قبل پاییز 97 1.0 درصد کاهش یافته به طوری که از 5.6 درصد در پاییز 97 به 4.6 درصد در زمستان 97 تنزل داشته است. با توجه به تغییرات نرخ بیکاری در مناطق شهری مشاهده می شود. نرخ مزبور در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه درسال قبل زمستان 96 حدود 0.5 درصد و نسبت به فصل قبل پاییز 97 حدود 0.1 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان 96 ) 1.0درصد کاهش و نسبت به فصل قبل (پاییز1397) 1.1 درصد افزایش داشته است.

با توجه به تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مورد بررسی،مشاهده می شود که نرخ مزبور در بین مردان در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل زمستان 96 تغییری نداشته و نسبت به فصل قبل پاییز 97 حدود 0.4 کاهش داشته است. از سوی دیگر این نرخ در بین زنان در زمستان 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان96 ) 0.2 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل پاییز 97 حدود 1.5 درصد کاهش داشته است.

کد خبر 407888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =