۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
تقسیم سود در ۳۳ شرکت

۳۳ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار با برگزاری مجامع خود به تقسیم پرداختند

"غدیس"

شرکت پاکدیس در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 157 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 81% پوشش داده است.

"غمهرا"

 گروه توليدي مهرام در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,967 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 108% پوشش داده است.

"قاسم"

شرکت قاسم ایران  در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 29 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 223% پوشش داده است.

"فلوله"

شرکت لوله و ماشین سازی ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 162 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 5 ریال زیان محقق کرده بود. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 101% پوشش داده است.

"کیمیا"

ثبت افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/15  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 115,200 میلیون ریال به‌مبلغ 230,400 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 115,200 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/02/29 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

"افرا"

شرکت افرانت در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 147 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 97% پوشش داده است.

"بورس"

شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 192 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 89% پوشش داده است.

"فرابورس"

شرکت فرابورس در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 445 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 100% پوشش داده است.

"شفن"

شرکت پتروشیمی فن آوران  در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 6,014 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 128% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 134% پوشش داده است.

"بفجر"

شرکت پتروشیمی فجر در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,015 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 101% پوشش داده است.

"دماوند"

شرکت توليد نيروي برق دماوند در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,004 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 99% پوشش داده است.

"شتران"

شرکت پالایش نفت تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 861 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 142% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 116% پوشش داده است.

"کگاز"

شرکت شیشه و گاز در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 2,084 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 290 ریال زیان محقق کرده بود. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 87% پوشش داده است.

"کخاک"

شرکت صنايع خاک چيني ايران  در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,101 ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه 114% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 35% کاهش داشته ولی سود خالص 40% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 112% پوشش داده است.

"کبافق"

شرکت معادن بافق در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 2,868 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 112% پوشش داده است.

"کپرور"

شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 683 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 102% پوشش داده است.

"پدرخش"

شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 83 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 118% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 87% پوشش داده است.

"پتایر"

شرکت توليدي ايران تاير در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 38 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 11% پوشش داده است.

"پکرمان"

شرکت گروه صنعتی بارز در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 400 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% افت داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 83% پوشش داده است.

"خپویش"

شرکت سازه پویش در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 3,200 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 91% پوشش داده است.

"خفناور"

شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 97 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 87% پوشش داده است.

"خشرق"

شرکت الکتريک خودرو شرق در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 12 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 109% پوشش داده است.

"کوثر"

شرکت بیمه کوثر در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 242 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 357% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 104% پوشش داده است.

"ما"

شرکت بیمه ما در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 252 ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه 50% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 8% کاهش داشته ولی سود خالص 38% رشد داشته است . این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 105% پوشش داده است.

"میهن"

شرکت بیمه میهن در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 518 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% افزایش داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 92% پوشش داده است.

"قشیر"

شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 145 ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه 228% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 45% کاهش داشته ولی سود خالص 82% رشد داشته است .این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 104% پوشش داده است.

"قنقش"

شرکت قند نقش جهان در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 215 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 111% پوشش داده است.

"قنیشا"

شرکت قند نیشابور در دوره 6 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 320 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 4% افزایش داشته است. این شرکت براساس عملکرد واقعی 6 ماهه  پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 1397/06/31 را 171% پوشش داده است.

"قزوین"

شرکت کارخانجات قند قزوين در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 752 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 108% پوشش داده است.

"آ س پ"

شرکت آ.س.پ در دوره 6 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 96% کاهش داشته است. این شرکت براساس عملکرد واقعی 6 ماهه  پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 1397/06/31 را 1% پوشش داده است.

"ثتران"

شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران در دوره 6 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 0 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 100% کاهش داشته است.این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 به ازای هر سهم 65 ریال زیان اعلام کرده است.

"سینا"

شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,287 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 117% پوشش داده است.

"حریل"

شرکت ريل پرداز سير در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 100% پوشش داده است.

کد خبر 392592

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =