۱۴۵ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر عملکرد ۶ و ۹ ماهه دادند

۱۳۹ شرکت بورسی و فرابورسی حاضر در ۳۲ گروه ، گزارش عملکرد ۹ ماهه و ۶ شرکت هم گزارش ۶ ماهه را منتشر کردند.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از بورس پرس، به دنبال اتمام میاندوره های مالی 6 و 9 ماهه، 145 شرکت بورسی و فرابورسی در 32 گروه از جمله خودرویی، بانکی ، بیمه، فلزات اساسی و ...گزارش عملکرد خود را در سامانه کدال منتشر کردند.

گروه کانی های غیرفلزی

سایپا شیشه در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ضمن به ثبت رساندن افزایش سرمایه 229درصدی به ازای هر سهم 4 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم 145 ریال زیان محقق کرده بود."کساپا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 200درصد پوشش داده است.

شیشه و گاز در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 194 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 226 ریال زیان شناسایی کرده بود."کگاز" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال جاری را 8 درصد پوشش داده است.

سرامیک های صنعتی اردکان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 146 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5درصد رشد داشته است."کسرا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 40درصد پوشش داده است.

شیشه دارویی رازی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 74 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67درصد افت داشته است."کرازی" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 26درصد پوشش داده است.

خاک چینی ایران  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,686 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد رشد داشته است."کخاک" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 93درصد پوشش داده است.

شیشه همدان در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 119 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را 300 درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 84 درصد افت داشته ولی سود خالص افت 38درصد داشته است." کهمدا" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 48درصد پوشش داده است .

فرآورده های نسوز آذر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 108 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد کاهش داشته است."کاذر" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه  برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 113 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه دارویی

داروسازی ابوریحان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 980 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 44درصد کاهش داشته ولی سود خالص 13درصد رشد داشته است."دابور" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 70درصد پوشش داده است .

داروسازی اکسیر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 558 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9درصد رشد داشته است."دلر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 68درصد پوشش داده است.

سبحان دارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 543 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 35درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 37درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش 15درصد داشته است."دسبحان" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 52درصد پوشش داده است .

شیمی دارویی داروپخش  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 427 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 200درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم  43درصد کاهش داشته ولی سود خالص 72درصد رشد داشته است."دشیمی" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 80درصد پوشش داده است .

کی بی سی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 388 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را 26درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 42درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش 27درصد داشته است."کی بی سی" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 73درصد پوشش داده است .

داروسازی جابر ابن حیان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 525 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را 100درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 51درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش 2درصد داشته است."دجابر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 111درصد پوشش داده است.

داروسازی کاسپین تامین در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2,774 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28درصد رشد داشته است."کاسپین" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 87 درصد پوشش داده است.

گروه دارویی البرز در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 69 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 19درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 56درصد افت داشته ولی سود خالص افت 47درصدی داشته است."والبر" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 11درصد پوشش داده است .

دارویی رازک در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,008 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16درصد افت داشته است."درازک" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 61درصد پوشش داده است.

دارو پخش در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 15 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81درصد افت داشته است."وپخش" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را یک درصد پوشش داده است.

گروه دارویی برکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذربه ازای هر سهم 30 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 500 درصد افزایش داشته است."برکت" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه  برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 290 ریال سود پیش بینی کرده است.

ایران دارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 165 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه88 درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 68درصد افت داشته ولی سود خالص افت 40درصد داشته است."دیران"  بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 82درصد پوشش داده است .

داروسازی زاگرس فارمد پارس در دوره 9 ماهه منتهی به آذربه ازای هر سهم 284 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 85درصد کاهش داشته است."ددام" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 15 ریال سود پیش بینی کرده است.

پارس دارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 621 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18درصد رشد داشته است."دپارس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 34درصد پوشش داده است.

کیمیدارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 778 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است."دکیمی" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 49درصد پوشش داده است.

گروه رایانه

همکاران سیستم در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 460 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه27درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 43درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 81درصدی داشته است." سیستم" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 67درصد پوشش داده است .

داده پردازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 271 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24درصد رشد داشته است."مداران" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 89درصد پوشش داده است.

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 178 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 146 ریال زیان محقق کرده بود."مفاخر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 74 درصد پوشش داده است.

گروه خودرویی و ساخت قطعات

ایران خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 67 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6درصد رشد داشته است."خودرو"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 60درصد پوشش داده است.

سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 70 ریال زیان شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 19 ریال سود محقق کرده بود."خساپا" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 113 ریال سود پیش بینی کرده است.

پارس خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 26 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 0 ریال سود محقق کرده بود."خپارس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 74درصد پوشش داده است.

گروه بهمن در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 6 ریال زیان شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 5 ریال سود محقق کرده بود."خبهمن" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 173 ریال سود پیش بینی کرده است.

بهمن دیزل در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 590 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23درصد رشد داشته است."خدیزل" براساس عملکرد 9 ماهه،پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 78 درصد پوشش داده است.

الکتریک خودرو شرق  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 9 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29درصد رشد داشته است."خشرق" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 82درصد پوشش داده است.

فنرسازی زر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم یک ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 63 ریال زیان شناسایی کرده بود."خزر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 14درصد پوشش داده است.

قطعات اتومبیل ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 110 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17درصد رشد داشته است."ختوقا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 75درصد پوشش داده است.

لنت ترمز ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 181 ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15درصد افزایش داشته است."خلنت" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 76درصد پوشش داده است.

سایپا آذین در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ضمن  افزایش سرمایه 29درصدی به ازای هر سهم 48 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم 14 ریال زیان محقق کرده بود."خاذین" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 320درصد پوشش داده است.

تولید محور خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 338 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 789درصد افزایش داشته است."خمحور" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 2 ریال سود پیش بینی کرده است.

چرخشگر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 27 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل350 درصد افزایش داشته است."خچرخش" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 42 ریال سود پیش بینی کرده است.

رادیاتور ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 353 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16درصد افت داشته است."ختور" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 68درصد پوشش داده است.

نیرو محرکه در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 8 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53درصد افت داشته است."خمحرکه" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 13درصد پوشش داده است.

آهنگری تراکتور سازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 197درصد رشد داشته است."خاهن" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 87 درصد پوشش داده است.

مهندسی نصیر ماشین در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 163 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 46درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 53 درصد افت داشته ولی سود خالص افت 32درصد داشته است."خنصیر" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 88درصد پوشش داده است .

کمک فنر ایندامین سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 99درصد کاهش داشته است." خکمک" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه  برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 2 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه فلزات اساسی

فولاد آلیاژی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 70 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه20درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 46درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 78درصدی داشته است."فولاژ"بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 55درصد پوشش داده است .

فولاد خراسان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 121 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41درصد رشد داشته است."فخاس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 82 درصد پوشش داده است.

مس شهید باهنر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 691 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 584درصد رشد داشته است."فباهنر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 81درصد پوشش داده است.

لوله و تجهیزات سدید در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 6,440 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7درصد افزایش داشته است."فسدید" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 629,813 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

کیمیای زنجان گستران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,701 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66درصد رشد داشته است."کیمیا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 81درصد پوشش داده است.

صنعت روی زنگان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 47 ریال زیان شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 151 ریال سود محقق کرده بود."زنگان" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 24 ریال سود پیش بینی کرده است.

فولاد هرمزگان جنوب در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 131 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 115 ریال زیان محقق کرده بود."هرمز" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 87 درصد پوشش داده است.

فولاد آلیاژی یزد در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 311 ریال زیان محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 101 ریال سود محقق کرده بود."فولای" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 136درصد پوشش داده است.

گروه شرکت های چندرشته ای صنعتی

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 103 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66درصد افت داشته است."وصندوق" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 35درصد پوشش داده است.

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 151 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد داشته است."وبانک" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 29درصد پوشش داده است.

گروه سیمانی

سیمان بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 671 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 178درصد رشد داشته است."سبجنو" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 133درصد پوشش داده است.

سیمان صوفیان  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 340 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 930درصد رشد داشته است."سصوفی" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 171درصد پوشش داده است.

سیمان فارس نو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 358 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15درصد افت داشته است."سفانو"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 91درصد پوشش داده است.

سیمان شاهرود در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 144 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را 80 درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 23درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 121درصد داشته است."سرود" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 76درصد پوشش داده است.

سیمان خاش در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 979 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد رشد داشته است."سخاش" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 91درصد پوشش داده است.

سیمان قاین در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2,947 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65درصد رشد داشته است."سقاین" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 85درصد پوشش داده است.

سیمان اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 347 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 113درصد رشد داشته است." سصفها" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 78درصد پوشش داده است.

سیمان خوزستان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 273 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 108درصد رشد داشته است."سخوز" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 42درصد پوشش داده است.

سیمان خزر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 420 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 106درصد رشد داشته است."سخزر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 119درصد پوشش داده است.

سیمان درود در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 91 ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش داشته است."سدور" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 1,300درصد پوشش داده است.

سیمان مجد خواف در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 19 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,800درصد افزایش داشته است."سخواف" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 10,248 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

سیمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به آذربه ازای هر سهم یک ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 99درصد افت داشته است."ستران" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را یک درصد پوشش داده است.

سیدکو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 23 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه  را 20درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 92درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 134درصد داشته است.این شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 14درصد پوشش داده است .

گروه لاستیک و پلاستیک

آرتاویل تایر در دوره  9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 96 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57درصد افت داشته است."پارتا" براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی جاری مبلغ 115,462 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

ایران تایر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 193 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82درصد افت داشته است."پتایر" براساس عملکرد 9 ماهه،پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 58درصد پوشش داده است.

درخشان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 50 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100درصد رشد داشته است."پدرخش" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 86درصد پوشش داده است.

بارز در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 309 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31درصد افت داشته است."پکرمان" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 64درصد پوشش داده است.

صنایع لاستیکی سهند در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 46 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31درصد افت داشته است."پسهند" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 53 درصد پوشش داده است.

گروه محصولات شیمیایی

پتروشیمی فن آوران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 4,255 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112درصد رشد داشته است."شفن" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 95درصد پوشش داده است.

پتروشیمی آبادان  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 665 ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107درصد افزایش داشته است."شپترو" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 106درصد پوشش داده است.

پتروشیمی ممسنی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50درصد کاهش داشته است."ممسنی" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 2,408 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

پتروشیمی مبین در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 691 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد رشد داشته است."مبین" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 76درصد پوشش داده است.

پتروشیمی فجر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 711 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6درصد رشد داشته است."بفجر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 71درصد پوشش داده است.

پتروشیمی امیرکبیر در دوره 9ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 717 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27درصد افت داشته است."شکبیر" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 2,582 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است.

پتروشیمی شازند در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 420 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه60 درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 13 درصد کاهش داشته ولی سود خالص 40درصد رشد داشته است."شاراک" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 79 درصد پوشش داده است .

پتروشیمی جم  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,311 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19درصد رشد داشته است."جم" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 73 درصد پوشش داده است.

دوده صنعتی پارس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 481 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 1,003 ریال زیان شناسایی کرده بود."شدوص" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 80 درصد پوشش داده است.

کربن ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 607 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,541درصد رشد داشته است."شکربن" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 93درصد پوشش داده است.

صنایع شیمیایی فارس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 15 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67درصد افت داشته است."شفارس"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 25درصد پوشش داده است.

گروه بیمه

بیمه دانا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 157 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51درصد رشد داشته است."دانا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 74درصد پوشش داده است.

بیمه البرز در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 108 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته است."البرز"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 76 درصد پوشش داده است.

بیمه ملت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 164 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد رشد داشته است."ملت" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 68درصد پوشش داده است.

بیمه پارسیان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 178 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد افت داشته است."پارسیان" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 38درصد پوشش داده است.

بیمه رازی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 23 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89درصد افت داشته است."ورازی" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 45,343 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

بیمه آرمان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 6 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76درصد افت داشته است."آرمان" براساس عملکرد 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 6,620 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

بیمه آسیا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 170 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37درصد رشد داشته است."آسیا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 90درصد پوشش داده است.

بیمه میهن در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 250 ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزایش داشته است."میهن"براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 75درصد پوشش داده است.

گروه واسطه گری مالی

لیزینگ رایان سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 131 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17درصد رشد داشته است."ولساپا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 79درصد پوشش داده است.

صنایع و معادن احیاء سپاهان در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 82 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد کاهش داشته است. "واحیا" براساس عملکرد 6ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد سال 97 مبلغ 56,635 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

لیزینگ ایران  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 23 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 109درصد رشد داشته است."ولیز"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 66درصد پوشش داده است.

گروه فراورده های نفتی

سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 20 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 7 ریال زیان شناسایی کرده بود."ونفت" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 10درصد پوشش داده است.

نفت سپاهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2,047 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 408درصد رشد داشته است."شسپا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 69درصد پوشش داده است.

از دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به آذر سال گذشته نسبت به اطلاعیه مذکورمی توان درآمدهای فوق بدون احتساب سود سهام شرکتهای تابعه که با اعمال آن در پایان سال مالی سود واقعی هر سهم شناسایی خواهد شد را نام برد.

نفت پاسارگاد در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری سرمایه را 300 درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 72درصد کاهش داشته ولی سود خالص 10درصد رشد داشته است."شپاس" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 55 درصد پوشش داده است .

نفت ایرانول در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 755 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را 100درصد افزایش داده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 32درصد کاهش داشته ولی سود خالص 36درصد رشد داشته است."شرانل" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 79درصد پوشش داده است .

نفت پارس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 588 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد رشد داشته است."شنفت" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 72 درصد پوشش داده است.

گروه خدمات فنی

گروه مپنا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 276 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9درصد رشد داشته است."رمپنا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 52درصد پوشش داده است.

تابان نیرو سپاهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 713 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه 1,484درصد رشد داشته است." تابا" براساس عملکرد واقعی 9 ماهه، برای سال مالی جاری مبلغ 44,207 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

گروه بانکی

بانک خاورمیانه در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 256 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 20درصدی را به ثبت رسانده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 11درصد کاهش داشته ولی سود خالص 7 درصد رشد داشته است."وخاور" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 78درصد پوشش داده است.

بانک اقتصاد نوین در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 324 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش داشته است."ونوین" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 51 ریال سود پیش بینی کرده است.

بانک سینا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 102 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18درصد افت داشته است."وسینا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 68درصد پوشش داده است.

بانک ملت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,420درصد رشد داشته است."وبملت" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 55 درصد پوشش داده است.

بانک انصار در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 165ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33درصد رشد داشته است."وانصار" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 55درصد پوشش داده است.

بانک حکمت ایرانیان  در دوره 9 ماهه منتهی به آذرضمن  افزایش سرمایه 50 درصدی  به ازای هر سهم 9 ریال زیان شناسایی کرده در حالی که درمدت مشابه سال قبل و بدون احتساب سرمایه جدید به ازای هر سهم 31 ریال سود محقق کرده بود."حکمت" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 120 ریال سود اعلام کرده است.

گروه استخراج زغال سنگ

زغال سنگ پروده طبس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 521 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد رشد داشته است."کپرور" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 78درصد پوشش داده است.

این شرکت فرابورسی درخصوص دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به آذر سال جاری نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد: با توجه به افزایش نرخ زغالسنگ از مهر ماه سال 96عملکرد 9ماهه با اعمال این افزایش ارایه شده است.

گروه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2 ریال زیان شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 20 ریال سود محقق کرده بود."وساپا" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 106 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه ماشین آلات

تراکتور سازی ایران  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 272 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42درصد رشد داشته است."تایرا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 69درصد پوشش داده است.

پمپ سازی ایران  در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 18 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42درصد افت داشته است."تپمپی" براساس عملکرد 6 ماهه، پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به خرداد سال آینده را 5 درصد پوشش داده است.

تولیدی شهید قندی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 120 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3,900درصد افزایش داشته است."بکام" طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 98 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه حمل و نقل

آسیا سیر ارس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 53 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38درصد افت داشته است."حآسا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 68درصد پوشش داده است.

توکا ریل در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 151 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16درصد افت داشته است."توریل" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 74درصد پوشش داده است.

ریل سیر کوثر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 150 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26درصد رشد داشته است."حسیر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 64درصد پوشش داده است.

گروه کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک الوند در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 192 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59درصدی رشد داشته است. "کلوند" بر اساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 44درصد پوشش داده است .

کشتیرانی ایران  در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 20 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است."حکشتی" طبق گزارش ارائه شده در دوره 3 ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد سال آینده به ازای هر سهم 120 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه محصولات غذایی

پگاه آذربایجان غربی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 72 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 157درصد رشد داشته است."غشاذر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 89درصد پوشش داده است.

پگاه خراسان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 312 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3درصد رشد داشته است."غشان" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 69درصد پوشش داده است.

پگاه گلستان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 585 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20درصد افت داشته است."غگلستا" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 60 درصد پوشش داده است.

توسعه صنایع بهشهر در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 36 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه18درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 38درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 59درصد داشته است."وبشهر" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 20درصد پوشش داده است .

کشت و صنعت پیاز در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 85 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30درصد افت داشته است."غاذر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 26درصد پوشش داده است.

پاکدیس در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 182 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29درصد افت داشته است."غدیس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 50 درصد پوشش داده است.

دشت مرغاب در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 507 ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,484درصد افزایش داشته است."غدشت" براساس عملکرد 6 ماهه  پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به خرداد سال 97 را 150درصد پوشش داده است.

مهرام در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,393 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39درصد رشد داشته است." غمهرا"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 77 درصد پوشش داده است.

لبنیات پاک در دوره 9 ماهه منتهی به آذربه ازای هر سهم 21 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه 45درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 50 درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 124درصد داشته است."غپاک" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 55 درصد پوشش داده است .

بهنوش ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 195 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری  سرمایه را 50 درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 24درصد کاهش داشته ولی سود خالص  15درصد رشد داشته است."غبهنوش" بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 114 درصد پوشش داده است .

گروه استخراج کانه های فلزی

صبا نور در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 138 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 176درصد رشد داشته است."کنور" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 56درصد پوشش داده است.

معادن منگنز ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 188 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,346درصد رشد داشته است."کمنگنز" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 96درصد پوشش داده است.

معادن بافق در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,579 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 168درصد رشد داشته است." کبافق" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 62درصد پوشش داده است.

توسعه معادن و فلزات در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 40 ریال سود محقق کرده ودر سال مالی جاری افزایش سرمایه11درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 74درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد 95درصد داشته است."ومعادن"  بر اساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 21درصد پوشش داده است

گروه مخابرات

ارتباطات سیار ایران  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 2520 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد رشد داشته است."همراه" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 77درصد پوشش داده است.

مخابرات ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 19 ریال سود محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 7 ریال زیان محقق کرده بود."اخابر" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 4درصد پوشش داده است.

گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

پارس الکتریک در دوره 9 ماهه منتهی به آذربه ازای هر سهم 274 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 784درصد رشد داشته است."لپارس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 83درصد پوشش داده است.

گروه قند و شکر

قند قزوین  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 322 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 571درصد رشد داشته است."قزوین" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 64درصد پوشش داده است.

قند نقش جهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 127 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49درصد رشد داشته است."قنقش" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 66درصد پوشش داده است.

قند تربت جام در دوره 6 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 41 ریال زیان شناسایی کرده درحالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 128 ریال سود شناسایی کرده بود."قجام" براساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد سال آینده مبلغ 12,845 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

قند چهارمحال در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 327 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28درصد رشد داشته است."قچار"  براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 43 درصد پوشش داده است.

گروه ساخت محصولات فلزی

چدن سازان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 222 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82درصد رشد داشته است."چدن" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 88 درصد پوشش داده است.

جام دارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 523 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افت داشته است."فجام" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 76درصد پوشش داده است.

گروه هتل و رستوران

هتل پارسیان کوثر اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 1,002 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31درصد رشد داشته است."گکوثر"براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 89 درصد پوشش داده است.

گروه زراعت

دامداری تلیسه نمونه در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 696 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62درصد رشد داشته است." تلیسه" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 83 درصد پوشش داده است.

گروه پیمانکاری صنعتی

مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 533 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افت داشته است."بالاس" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 54درصد پوشش داده است.

گروه محصولات چوبی

تولید فیبر ایران  در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 159ریال زیان شناسایی کرده و در سال مالی جاری سرمایه را 100درصد افزایش داده که با لحاظ سرمایه جدید  نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم  57 درصد کاهش داشته ولی زیان خالص کاهش 15درصدی داشته است."چفیبر" طبق گزارش ارائه شده دروره 6 ماهه  برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 20 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه اطلاعات و ارتباطات

آسیاتک در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 833 ریال سود محقق کرده و در سال مالی جاری افزایش سرمایه253درصدی را به ثبت رسانده که بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 41درصد کاهش داشته ولی سود خالص 108درصد رشد داشته است." آسیاتک" بر اساس عملکرد 9 ماهه،پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 61درصد پوشش داده است .

مبین وان کیش در دوره 9 ماهه منتهی به آذربه ازای هر سهم 372 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37درصد رشد داشته است."اوان" براساس عملکرد 9 ماهه، پیش بینی فعلی سال مالی جاری را 69درصد پوشش داده است.

گروه خرده فروشی

قاسم ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر به ازای هر سهم 194 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد کاهش داشته است."قاسم"طبق گزارش ارائه شده در دوره 6 ماهه  برای  سال مالی جاری به ازای هر سهم 8 ریال سود پیش بینی کرده است.

کد خبر 390731

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =