پایان سودبازی

البته مرتکبینی که خلاف این رویه اقدام کنند حسب مورد به یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۹۲ به جز حبس و شلاق محکوم می‌شوند.

اقدس قلی زاده، فته نامه اطلاعات بورس/ تصمیم این است؛ براساس تبصره 2 ماده 14قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت بانک‌ها، مؤسسات اعتباری،اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از 50 درصد سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

البته مرتکبینی که خلاف این رویه اقدام کنند حسب مورد به یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیری درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 92 به جز حبس و شلاق محکوم می‌شوند.

 بر این اساس اتخاذ تدابیر نظارتی از سوی بانک مرکزی که از اوایل سال 96 هرچند با شبهاتی رنگ و بوی اجرایی گرفته، اما علامت سوال‌هایی را برای بازار سرمایه به دنبال داشته است.

پیچیده شدن فرآیند ثبت

اگرچه اقدام بانک مرکزی درنظارت بر صندوق‌های تأمین سرمایه با شرحی که رفت به نظر برخی پای درکفش بورس است اما به زعم عده ای هم برای سرو سامان دادن به وانفسای نرخ بهره و جلوگیری از تکرارداستان مؤسسه‌های اعتباری چاره ای جز دخالت نیست.