۳۰۸ نتیجه برای جستجوی شما.
 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۰ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... رکیش، آپ، حکشتی، قشیر، قشکر، وهامون و غمارگ حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وسرمد، وحکمت و حگردش هم که در بازار... پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. رکیش در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، آپ در گروه رایانه...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۵ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... های وب، رکیش، حتاید، صبا، سپاها، غبشهر، خچرخش، بموتو و ورنا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای سفارود، فجوش، گشان...، ولقمان، وآرین و وشهر هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. های وب در گروه اطلاعات و ارتباطات، رکیش...

 • " افق " موفق به کف‌ سازی جدید سهام شد

  " افق " موفق به کف‌ سازی جدید سهام شد

  وضعیت سهام افق در یک تحلیل بررسی شد.

  ... داشته است. همچنین در روند معاملاتی اخیر این نماد افزایش حجم به چشم می خورد. و اندیکاتور RSI بالای سطح ۵۰ قرار دارد. می توان... این تحلیل ۴۳۰۰ تومان است. نماد افق از خروجی نمادهای گزارش معاملات مشکوک سایت دیلی تحلیل است. این گزارش سیگنال خرید و فروش نیست...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۸ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... ثپردیس، ثفارس، وگستر و سمگا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای خودکفا، شلرد، خبنیان و فافق هم که در بازار پایه فرابورس... معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. ثپردیس و ثفارس در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات، وگستر در گروه سرمایه گذاری‌ها و سمگا...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۰ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... تاصیکو، کویر، خزامیا، غدشت، ثفارس،‌ ثبهساز،‌ ثاخت و بمپنا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای فنفت و سامان... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. تاصیکو در گروه استخراج کانه های فلزی، کویر در گروه فلزات اساسی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۰ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... فخوز، ثاخت، میدکو، کنور، بجهرم، وهور و ختوقا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وسرمد، شپلی و فافق هم که در بازار... پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. فخوز، میدکو و فافق در گروه فلزات اساسی ، ثاخت در گروه انبوه سازی، املاک...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۷ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... پارس، ومعادن، وساپا، ولساپا، کرازی، سشرق، برکت و فلوله حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وسدید، نیرو،‌ کباده، گشان...، فلات، وسرمد، ثنور، فن‌آوا و نتوس هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. پارس در گروه محصولات...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۹ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... بموتو، مادیرا، فزر ونیرو، غگل، پترول پارس، سبزوا، کسرا، صبا، ومهان، ثغرب، وایران و حآفرین حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین... نمادهای شپترو، خکاوه، لکما، آینده و سخواف هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. بموتو در گروه ماشین...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۴ نماد معاملات مشکوک داشتند.

  ... فسازان، قاسم، پردیس، ولصنم، میهن، البرز، مداران، تاصیکو، وتوشه، شپاکسا و سکرد حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای تمحرکه...، کقزوی و تپکو هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. فسازان در گروه فلزات اساسی، قاسم در گروه خرده...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۷ نماد معاملات مشکوک داشتند .

  ... کحافظ، قاسم، وسبحان و خزر حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای شپترو، پلوله و وگردش هم که در بازار پایه فرابورس معامله... می‌شوند حجم مشکوک داشتند. کحافظ در گروه کاشی و سرامیک، قاسم در گروه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری، وسبحان در گروه...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۱ نماد معاملات مشکوک داشتند .

  ... وصندوق، حکشتی، فمراد، ثمسکن، غمارگ، ثنوسا، سیستم، سپاها و غنوش حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای سخواف، خاور، وسدید...،‌کقزوی، باران، وحافظ، سامان و وگردش هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. وصندوق در گروه شرکت‌های...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معاملات امروز ۱۱ نماد معاملات مشکوک داشتند .

  ... واتی، بفجر،‌ وخارزم،‌ خپارس،‌ بترانس و ثالوند حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای سجام،‌ وهنر، تفارس، خکاوه و وثنو... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. بفجر در گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم، خپارس در گروه خودرو و ساخت...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معملات امروز ۱۲ نماد معاملات مشکوک داشتند .

  ... قچار، قثابت، گکوثر والبر، کرازی، پتایر سیستم، های‌وب، وبوعلی و وبملت حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای سجام و فسا... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. قچار و قثابت در گروه قند و شکر، گکوثر در گروه هتل و رستوران، والبر...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

  بعد از پایان معملات امروز ۸ نماد معاملات مشکوک داشتند .

  ... کالا، سبزوا، غگل، افرا و فلوله حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وفتخار، آینده و وسین هم که در بازار پایه فرابورس... معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. آینده در گروه زراعت و خدمات وابسته، وسین در گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

  در طول معاملات امروز ۷ نماد با حجم مشکوک همراه شدند.

  ... بموتو، حفارس، ولصنم و دامین حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وآرین، فنفت و وسرمد هم که در بازار پایه فرابورس معامله... می‌شوند حجم مشکوک داشتند. بموتو، ماشین الات و دستگاه های برقی، حفارس، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ولصنم سایر واسطه‌گری...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱

  در جریان معاملات روز جاری ۱۴ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... اخابر، همراه، وسبحان، شسپا، تنوین، وهامون، کزغال، ثرود، ثالوند، غبشهر و افرا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وجامی...، وسین و کفرآور هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. اخابر، همراه در گروه مخابرات، وسبحان ، وهامون...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

  در جریان معاملات روز جاری ۷ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... حکشتی، بکهنوج، رمپنا و آپ حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای کیسون، خودکفا و سامان هم که در بازار پایه فرابورس معامله... می‌شوند حجم مشکوک داشتند. حکشتی در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بکهنوج در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، رمپنا...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

  در جریان معاملات روز جاری ۱۷ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... قثابت، بورس، ملت، آسیا، وساپا، وخارزم، کفپارس، رنیک، خریخت، بکام و چدن حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای آبین، فنفت...، وسدید، کقزوی، ولراز و خفولا هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. قثابت در گروه قندو شکر، بورس...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  در جریان معاملات روز جاری ۸ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... فلوله، البرز، فاذر، کرازی و سکرد حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای فوکا، ثجوان و واحیا هم که در بازار پایه فرابورس... معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. فلوله و فوکا در گروه فلزات اساسی، البرز در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  در جریان معاملات روز جاری ۹ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ...، مدیریت، شپاکسا و فسرب حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وسرمد، کقزوی، سجام، سخواف و آینده هم که در بازار پایه فرابورس... معامله می‌شوند حجم مشکوک داشتند. میهن و وسرمد در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، مدیریت در گروه سرمایه...