۲۰۴ نتیجه برای جستجوی شما.
 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۷ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... وجامی، تپکو، سمایه و فبیرا هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. نماد "وجامی" در گروه... است. حجم مشکو بازار اصلی: حجم مشکوک بازار پایه: ...

 • قاچاقچیان، کارکنان گمرک را سنگ‌باران می‌کنند

  جان رانندگان در خطر است

  قاچاقچیان، کارکنان گمرک را سنگ‌باران می‌کنند

  مدیرکل گمرک بازرگان درباره نحوه همکاری دلالان در سمت ایران و کشور ترکیه توضیح داد: دلالان در گمرک بازرگان پس از اینکه موادی را جاسازی کردند از پلاک آن کامیون عکس می‌گیرند و وقتی که آن کامیون از مرز ایران عبور کرد و در ترکیه هم مواد جاساز کشف نشد، پس از خروج از گمرک ترکیه، دلالان طرف ترک کامیون را شناسایی می‌کنند و در نهایت کامیون مورد نظر را متوقف و مواد جاسازی شده را برمی‌دارند.

  ... با اشاره به حجم جاسازی‌ها در مرز بازرگان اظهار داشت: روزانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ خودرو از مرز بازرگان خارج می‌شوند که قاچاقچیان... از این موضوع استقبال نمی‌کنند و کامیون‌ها مشکوک را هم به زور وارد ایکس‌ری و اسکن می‌کنیم. همچنین از سگ‌های مواد یاب هم برای بارهای...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۳ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... وپاسار، آپ، ثاخت، ثنوسا، فرابورس، ونیرو، غنوش، قشکر و کماسه حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای وسدید، شلرد، خصدرا... و خودکفا هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. وپاسار در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، آپ...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۹ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... کرازی، وغدیر، تملت، اتکای، توریل، ولساپا، صبا، وسبحان، سفارس، سشرق، برکت، فاذر و مادیرا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین... نمادهای وحافظ، ورازی، وگردش، کمینا، دحاوی و شپترو هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۹ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... البرز، پدرخش، ثغرب، غگل، ورنا، خکار و سرچشمه حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای شپترو و شلیا هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. البرز در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، پدرخش در گروه...

 • درآمدثابت‌ها روی دور شانس

  بررسی آمار ۴ ساله صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد؛

  درآمدثابت‌ها روی دور شانس

  باتوجه به شرایط بازار، سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در ابزارهای جدیدی مانند درآمد ثابت‌ها هستند

  ... ۱۴۰۰ نوسانات محدودی داشته ولی در مجموع افت شدیدی نداشتند. بیشتر بخوانید: کدام نمادها امروز مشکوک بودند... صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باتوجه به افزایش سقف منابعی که شامل آنها شده توانستند نقدینگی زیادی جذب و حجم آنها مخصوصا...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۰ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ...، ومعادن، غگرجی، ومهان، فخوز، غسالم و دکپسول حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای ثنور، تپکو و واحیا هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. فاذر در گروه ساخت محصولات فلزی، ومعادن در گروه استخراج کانه های فلزی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۷ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... حفارس، حآفرین، لوتوس، سیستم و فسپا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای کباده و خاور هم که در بازار پایه فرابورس معامله... می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. حفارس و حآفرین در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، لوتوس در گروه فعالیتهای کمکی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۱ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ...، رتاپ، پاکشو، دلقما، غمارگ، ارفع، فجر و شبندر حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای نتوس، وسین و کصدف هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. آپ و رتاپ در گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، پاکشو در گروه محصولات...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۳ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... ولساپا، غفارس، وتوشه، زفکا، چکاپا، کپارس، رانفور، ثشرق و ثبهساز حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای ورازی، سخواف و وگردش... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. ولساپا در گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی، غفارس در گروه غذایی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۲ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... کمنگنز، ذوب، ونیرو، غنوش، رنیک، دانا، کسعدی و رکیش حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای لکما، ولقمان، حشکوه و ورازی... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شدند با حجم مشکوک معامله شدند. کمنگنز در گروه استخراج کانه های فلزی، ذوب در گروه فلزات اساسی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۰ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... زقیام، وصنا، فسرب، فرابورس، رتاپ، وبیمه، دامین، شگل و واتی حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نماد فنفت هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شود با حجم مشکوک معامله شد. زقیام در گروه زراعت و خدمات وابسته، فسرب و فنفت در گروه فلزات اساسی، فرابورس...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۳ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... شسینا، شفن، ولیز، ملت، سشرق، بکهنوج، پسهند، شراز، تلیسه، زبینا و تاصیکو حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای خودکفا... و آرین هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. شسینا و شفن در گروه محصولات شیمیایی، ولیز...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۸ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ...، بکام، پتایر، چکاوه، کهمدا، سدبیر، غگل، غسالم، غپینو، وبیمه، ولملت، ودی، ثتران و افرا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین... نمادهای آبین، تمحرکه، سخواف و وجامی هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. سمگا در گروه هتل...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۹ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... حتوکا، دیران، وایران، خاهن، چکارن، کمرجان و قهکمت حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای فالوم و وبرق هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. حتوکا در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، دیران در گروه مواد...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۱ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... شلعاب، شپنا، چافست، چخزر، حسیر، غمارگ و وامید حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای خاور، ساذری، ثاصفا و حرهشا... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. شلعاب در گروه محصولات شیمیایی، شپنا در گروه فراورده های نفتی...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۱ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... زقیام،‌ پترول، خریخت، ولساپا، کاما، وغدیر و صبا حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای شپلی، ورازی، وگردش و خودکفا... هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. پترول و شپلی در گروه محصولات شیمیایی، خریخت در گروه خودو...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۸ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... خودرو، خپارس، ختوقا، خکار، وکار، کتوکا، حتاید، وخاور، آسیا، داسوه، امین، ثبهساز و تاپکیش حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین... نمادهای تپکو، خعمرا، جوین، سخواف و سمایه هم که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. خودرو، خپارس...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۱۱ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ...، زملارد، غچین، خزر، حسیر ، ثاخت، درازک، کسرا و خمحور حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای سخواف و برق هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. فسرب در گروه فلزات اساسی، زملارد در گروه زراعت و خدمات وابسته، غچین...

 • کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰

  کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰

  در جریان معاملات روز جاری ۹ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

  ... حفارس، رانفور، غبشهر، بکهنوج و وهور حجم مشکوک معاملات داشتند. همچنین نمادهای فافق، فاهواز، فنفت و خصدرا هم که در بازار پایه... فرابورس معامله می‌شوند با حجم مشکوک معامله شدند. حفارس در گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، رانفور در گروه رایانه...