تایید افزایش سرمایه ۱۲ شرکت بورسی

افزایش سرمایه شرکت های بیمه ملت، هلدینگ داروپخش، تولید برق عسلویه مپنا، فولاد مبارکه اصفهان، تامین سرمایه دماوند، فولاد امیر کبیر کاشان، بیمه دی، بیمه میهن، پارس دارو، داروسازی ابوریحان، مهندسی نصیر ماشین و سرمایه گذاری سلیم به تایید حسابرس شرکت رسید.

به گزارش صدای بورس، شرکت بیمه ملت با نماد ملت(بیمه ملت) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲ هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور به منظور اصلاح ساختار مالی در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه و افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی شرکت به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵ بهمن ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.

شرکت هلدینگ داروپخش
شرکت هلدینگ داروپخش با نماد «وپخش» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال به مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور افـزایش ســـرمایه بـه مــیزان ۲۷۶۰ میـلیـارد ریـال (معادل۳۲۸/۵۷ درصد) شامل مبلغ ۱۷۱۰ میلیارد ریال (معادل۲۰۳/۵۷درصد) از محل سود انباشته و مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد ریال (معادل۱۲۵درصد) از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بابت جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل منابع جاری شرکت در سال های مالی گذشته و جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین منابع مالی برای حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه آن ها و بهبود نسبت مالکانه و اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت تولید برق عسلویه مپنا
شرکت تولید برق عسلویه مپنا با نماد «بمپنا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۲۸ میلیارد ریال به مبلغ هفت هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور تقویت توان مالی و اصلاح ساختار سرمایه از طریق پرهیز از تقسیم ۷۰۰۰ هزار میلیارد ریال سود انباشته و انتقال آن به سرمایه می باشد به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۲۶ بهمن ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۹ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها به منظور ۱- تامین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ۲- تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ( احداث خط نورد گرم شماره ۲ ) به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱ آذرماه ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت تامین سرمایه دماوند
شرکت تامین سرمایه دماوند با نماد «تماوند» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران ,مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود نسبت های مقرر در دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، توسعه فعالیت های تامین مالی بواسطه افزایش ظرفیت شرکت جهت پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار و ارتقای سهم بازار در صنعت تامین مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هشیار بهمند) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان
شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با نماد «فجر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  ۸۵۸ میلیارد ریال به مبلغ دو هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور حفظ و تقویت سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی دش و همکاران ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰ آذرماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت بیمه دی
شرکت بیمه دی با نماد ودی(ذودی) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تامین مالی، اصلاح ساختار سرمایه و حفظ نسبت توانگری مالی سطح یک به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ یکم بهمن ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت بیمه میهن
شرکت بیمه میهن با نماد میهن(بیمه میهن) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به مبلغ سه هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۲۶۴ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه و افزایش سهام بازار و تقویت توان مالی شرکت به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷ مهرماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت پارس دارو
شرکت پارس دارو با نماد «دپارس» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۲۵ میلیارد ریال به مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور ۱- تامین سرمایه در گردش وخرید مواد اولیه -۲-کاهش هزینه های مالی و افزایش سود آوری-۳-بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه-۴-تغییر در ترکیب نوع محصولات تولیدی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷ مهرماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت داروسازی ابوریحان 
شرکت داروسازی ابوریحان  با نماد «دابور» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور به منظور ایجاد خط جدید آمپول سازی و اصلاح G.M.P برخی از خطوط تولید به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی بهمند ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵ بهمن ماه به تایید هیات مدیره رسیده است.

شرکت مهندسی نصیر ماشین
شرکت مهندسی نصیر ماشین با نماد «خنصیر» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۷,۱۶۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۳۶۰,۵۵۰,۶۶۴,۳۹۴ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷ مهرماه به تایید هیات مدیره رسیده است.


شرکت سرمایه گذاری سلیم
شرکت سرمایه گذاری سلیم با نماد سلیم(هلد سلیم) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال به مبلغ سه هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش سرمایه از محل سود انباشته به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷ مهرماه به تایید هیات مدیره رسیده است.

کد خبر 429197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =