کلید طلایی توسعه پایدار درصنعت لیزینگ

عباس صالحی فرد؛ مدیرعامل شرکت واسپاری توسعه پارسه / مؤسسات مالي شامل شرکت‌هاي ليزينگ در معرض انواع ريسک‌ها قرار دارند. بدون پذيرش ريسک امکان فعاليت وجود ندارد، البته با شناسايي، تجزيه و تحليل ريسک مي توان آن را مديريت و کنترل کرد.صنعت ليزينگ به‌عنوان يک فعاليت مالي و اعتباري با دامنه متنوعي از انواع ريسک مواجه است.

بر اين اساس اهميت ريسک منجر به افزايش اهميت مديريت ريسک براي بنگاههاي مالي ميشود. همچنين تجربههاي تلخ بعضي کشورها در حوزه آسياي جنوب شرقي يا حتي غربي منجر به توجه بيشتر مديران و قانونگذاران به اين مقوله شده است.بايد در نظر داشت که بيثباتي سياسي و اقتصادي در جهان مانند ظهور فناوري اطلاعات يا ايجاد تغييرات سريع درمحيط شرکتها، ريسک بنگاههاي مالي را دوچندان ساخته که اين عوامل منجربه اهميت يافتن بيشتر مديريت ريسک وجلب محققان به اين حيطه شده است.

  • ضرورت ابزاري قوي و علمي در سنجش ريسک

بر اين اساس خطرهاي ناشي از عدم کفايت لازم در فرآيندهاي شناسايي و اعتبارسنجي مستاجر که در حوزههاي مشخصات فردي، اطلاعات مربوط به توانمنديهاي تعهدي، رسيدگي به اسناد و مدارک و... ميشود، ميتواند شرکتهاي ليزينگ را به جهت عدم ايفاي به موقع تعهدات از سوي مستاجرين همانند؛ پرداخت به موقع اقساط اجاره و يا ارزش اسقاط تضمين شده داراييها خريد دارايي در پايان قرارداد به قيمت معين و... با تهديد عدم وصول مطالبات و يا پديده اقساط معوق و تراکم پروندههاي حقوقي، قضايي و انتظامي روبهرو سازد. اين موارد ميتواند اثرات مستقيمي بر روي فعاليتهاي موثر شرکت در برابر تامين کنندگان منابع مالي و ايفاي به موقع تعهدات به آنان ايجاد کند. در کنار ريسک اعتباري احتمال فقدان نقدينگي جهت ايفاي به موقع تعهدات که با ريسک نقدينگي شناخته ميشود نيز از اهميت فراواني برخوردار است. در صنعت ليزينگ خط مشي تخصيص داراييها بايد بر مبناي تنوع بخشي پرتفوي ورودي، خروجي اعتباري و اختصاص بخشي از منابع به داراييهاي نزديک به نقد مثل اوراق مشارکت يا سپردههاي سرمايهگذاري نزد بانکها يا اوراق سهام سريعالمعامله بورسي باشد. تحقق اين ديدگاه نيازمند مديريت و تخصيص مناسب منابع جهت کاهش ريسک بوده که در چنين شرايطي انجام شايسته وظيفه مديريت انواع ريسک در صنعت ليزينگ مستلزم داشتن ابزاري قوي و علمي در سنجش ريسک و عوامل موثر بر آن خواهد بود.  

  • مهمترين نگراني مديريت ريسک

 از آنجاکه مديريت ريسک به طور اساسي با کاهش نوسانهاي عايدي و اجتناب از ضررهاي بزرگ همراه بوده، در يک فرآيند مديريت ريسک مناسب، لازم است ريسک، شناسايي و اندازهگيري شده و استراتژيهايي براي مديريت آن ارائه شود. البته مهم ترين نگراني مديريت ريسک، محصولاتي هستند که ابتدا در «بيشترين اکسپوژرها با بالاترين ريسک نکول که ميتوانند بيشترين ضرر را به دنبال داشته باشد» مطرح است همچنين در اين روند ميتوان به «اکسپوژرهاي کمتر با ريسک نکول بالا يا اکسپوژرهاي زياد با ريسک نکول کمتر خواهد بود» نظر داشت. البته در نهايت «اولويت مربوط به اکسپوژرهاي کم با ريسک نکول کم است که کمترين ضرر را داشته باشند» مورد توجه است.

  • ملزومات مديريت ريسک اعتباري

با توجه به مواردي که مطرح شد، صنعت ليزينگ بهعنوان يک فعاليت مالي و اعتباري با ريسکهاي زيادي مواجه بوده که يکي از مهمترين آن، ريسک اعتباري به شمار ميآيد. بر اين اساس، ريسک اعتباري در صنعت ليزينگ از بخشهاي ريسک مشتري (مستاجر)، ريسک دارايي مورد اجاره و ريسک تامين کننده (فروشنده) تشکيل شده است. همچنين مديريت ريسک اعتباري مستلزم تجزيه و تحليل پرتفوي اعتباري بوده که  پرتفوي اعتباري، کليه قراردادهاي اجاره از جمله مدت و مبلغ قرارداد را شامل ميشود.

  •  آثار ريسک اعتباري در قراردادهاي ليزينگ

البته در تحقيق انجام شده که به شناسايي و بررسي عوامل موثر بر مديريت ريسک و اثرات آن در صنعت ليزينگ پرداخته شد، نتايج و يافتههاي تحقيق، تاثير معنيدار مدت، مبلغ و تفاوت بين بخشي در قراردادهاي صنعت ليزينگ را تاييد ميکند. به عبارت ديگر پس از مدلسازي و آزمون معادلات، نتايج تحقيق نشان ميدهد که ميان مدت قرارداد و ريسک اعتباري قراردادهاي ليزينگ رابطه مثبت و معنيداري هست. همچنين ميان مبلغ قرارداد و ريسک اعتباري رابطه مثبت معنيداري وجود دارد. به نحوي که با افزايش مبلغ قرارداد، ريسک اعتباري آن نيز افزايش مييابد. البته باتوجه به بررسيهاي انجام شده مبلغ قرارداد در سطح اطمينان 90 درصد و مدت قرارداد در سطح اطمينان 95 درصد داراي اعتبار است. از ديگر نتايج تحقيق مذکور ميتوان برتائيد تفاوت ريسک اعتباري بخشهاي مختلف اقتصادي اشاره داشت به نحوي که با وارد کردن متغير مجازي تفکيک کننده بخشهاي اقتصادي در مدل نهايي تحقيق مشاهده ميشود که تفاوت بخشهاي اقتصادي در قراردادهاي صنعت ليزينگ تاثير معنيداري بر ريسک اعتباري آنان داشته است.

  • عوامل افزايش ريسک اعتباري

همچنين با عنايت به موارد فوق مشخص ميشود که با افزايش طول دوره قراردادها در صنعت ليزينگ، ريسک اعتباري آنان افزايش مييابد. لذا چنين عاملي بايد در محاسبات مربوط به صرف ريسک لحاظ شود. به بيان ديگر با افزايش مدت قرارداد بايد صرف ريسک درخواستي نيز افزايش يابد. در مجموع با توجه به مسايلي که مطرح شد از عوامل موثر بر مديريت ريسك و اثرات آن در صنعت ليزينگ، ميتوان به عنوان کليد طلايي توسعه پايدار صنعت ليزينگ ياد کرد.

کد خبر 389362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =